CGM NTP CIRCLE
SH. A.K.SRIVASTAVA
PH 23722719(O),  23715588(F)

GM (HQ)
SH B.S. YADAV
PH- 011-23711610 (O) 011-23328211 (F)
DGM (F)
SH G.S. SAINI

PH-011-23327958(O)
      011-23722736(F)
GMTP LUCKNOW
SH J.K. SAH
PH- 0522-2200565(O)
       0522-2629906(F)
PGM (TP) JALANDHAR
SH C.L.S. YADAV
PH- 0181-2220822 (O)
       0181-2220444 (F)

PGM (TP) N.DELHI
SH  R. SRIVASTAVA
PH- 011-26879291 (O)
       011-26879256 (F)

GM (NFS-PM)
SH R. SRIVASTAVA
PH- 011-26879254 (O)
       011-26879255 (F)

DGM (Admin)
SH A. K. SHARMA
PH-011-23737754(O)
      011-23737754(F)
  DGM TP LW
SH S.A. ANSARI 
PH- 0522-2336699 (O)
       0522-2336336 (F)

DGM (HQ) JL
SH PRITAM  SINGH
PH- 0181-2453599 (O)
       0181-2220444 (F)

DGMTP NCR, N.DELHI
SH S.N. YADAV
PH- 011-26879254 (O)
       011-26879255 (F)
DGM (NFS-PM)  ND
SH R.K. MEENA  
PH- 011-26879290 (O)
       011-26879289 (F)

DGM (Plg&MM)
SMT M. SHARMA 

PH- 011-23730447 (O)
      011-23722736 (F)

  DGM TP VS
SH S.A. ANSARI 
PH- 0542-2501440 (O)
       0542-2507759 (F)
DGM TP JL
SH PRITAM  SINGH
PH- 0181-2220606(O)
       0181-2452667 (F)
GM TP JAIPUR
SH  P.K. KHATRI 
PH- 0141-2362121 (O)
       0141-2376521 (F)
 
VIGILANCE OFFICER
SH KULDEEP CHAND 
PH- 011-23324802 (O)
      011-23722736 (F)
  DGM TP AG
SH A.K. DUDANI
PH- 0562-2269797 (O)
       0562-2460705 (F)
GM TP SM
SH HARISH CHAND
PH- 0177-2813270 (O)
      0177-28007006(F)
DGM TP JODHPUR
SH  K. L. SUNAR
PH- 0291-2750950 (O)
       0291-2750370 (F)
 
    GM TP DN
SH  RAMESH CHAND
PH- 0135-2624200 (O)
       0135-2624404 (F)
GM TFTP JMT
SH H.P. MEENA
PH- 0191-2591102 (O)
       0191-2591101 (F)
DGM SCP N.DELHI
SH S.N. YADAV
PH- 011-26879294 (O)
       011-26879283 (F)
 
      DGM NFS EQ JMT
SH A.K. NAG
PH- 0191-2591143 (O)